ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN T&O Software / Test & Opinion (hierna te noemen T&O)

gevestigd te Groningen, Korreweg 1, 9714 AA, handelsregister te Groningen no. 02040856

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle door T&O af te sluiten overeenkomsten en door T&O gedane offertes.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien T&O deze afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

T&O: de leverancier.

Afnemer: de natuurlijke persoon, maatschap, rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met T&O.

Opdracht: het sluiten van een overeenkomst tussen de afnemer en T&O tot het leveren van goederen en het verlenen van diensten.

 

Artikel 3: Offertes

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, voorcalculaties en offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.

T&O is eerst gebonden, nadat hij een overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd.

Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door T&O zijn aanvaard, zullen hierbij zijn vervallen.

3.2 De gedane offertes zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldig tot een maand na datum van de offerte.

Artikel 4: Prijs

4.1 De verkoopprijs is berekend voor levering af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc.

4.2 In geval van verhoging van de in lid 1 genoemde kosten zal T&O gerechtigd zijn de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Een en ander met

inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 5: Levering

5.1 Indien een leveringstermijn is overeengekomen begint deze te lopen op de dag volgend op de datum van schriftelijke orderbevestiging.

5.2 Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan, kan de levering op een later tijdstip geschieden.

Overschrijding van de levertijd door T&O geeft aan de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren, tenzij de afnemer na het verstrijken van de leverijd schriftelijk aan T&O heeft verzocht te leveren en T&O niet binnen drie weken na dit verzoek levert.

5.3 Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd is T&O nimmer aansprakelijk.

Artikel 6: Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling als volgt te geschieden: binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij een prijs die excl. BTW lager ligt dan Euro 150,- wordt Euro 15,- aan administratiekosten / kleine orderkosten in rekening gebracht bij facturering.

6.2 Indien de afnemer niet heeft voldaan binnen de in lid 1 bedoelde termijn, is de afnemer in gebreke door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.3 Vanaf het moment dat de afnemer, overeenkomstig het bepaalde in lid 2 juncto lid 1, in gebreke is, is de afnemer rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag incl. BTW a 2% op maandbasis.

6.4 Alle betalingen geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van T&O of op een door T&O aan te wijzen bank- of girorekening.

Artikel 7: Invorderingskosten

7.1 T&O is bevoegd vorderingen welke 8 dagen na

levering niet zijn betaald ter invordering uit handen te geven.

7.2 Onverminderd de T&O verder toekomende rechten,heeft T&O het recht op de afnemer, alle kosten van de invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van Euro 100,- per factuur te verhalen.

Artikel 8: Auteursrechten

8.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van het ontwerp of de tekening komt exclusief toe aan T&O met betrekking tot de door T&O verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken.

8.2 Het is de afnemer en/of derden niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van T&O enige wijziging aan te brengen in de onder lid 1 bedoelde ontwerpen van T&O.

Artikel 9: Eigendomsovergang

9.1 Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan leverancier verschuldigde betalingen behoudt T&O de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid van betaling van al het hem toekomende.

9.2 De afnemer zal de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling aan T&O heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, nochverhuren, uitlenen of op andere wijze uit zijn bedrijf brengen, tenzij de afnemer als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het door T&O geleverde het doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is.

9.3 Bij schending van het hier bepaalde is artikel 14 van toepassing.

Artikel 10: Risico

10.1 Ongeacht hetgeen tussen T&O en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven goederen voor risico van T&O tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of door afnemer aangenomen of ingeschakelde derden zijn overgegaan.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens garantieverplichtingen zoals vermeld in artikel 13 is T&O niet aansprakelijk voor schaden door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de afnemer of derden opgekomen in verband met door T&O geleverde goederen en/of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van T&O of zijn personeel.

11.2 Afnemer vrijwaart T&O voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door T&O aan de afnemer geleverde goederen en/of diensten.

11.3 De eigenaar van de aan T&O ter reparatie aangeboden goederen vrijwaart T&O van aanspraken wegens schade ten gevolge van overmacht aan de kant van T&O en schade veroorzaakt door derden.

Artikel 12: Reclames

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 dienen reclames binnen 14 dagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten schriftelijk ter kennis van T&O te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de rechten uit dien hoofde zijn vervallen.

Artikel 13: Garantie

13.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat T&O zowel in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 3 maanden na datum van aflevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door T&O kosteloos zullen worden hersteld.

13.2 De garantieverplichting van T&O vervalt indien de afnemer zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

13.3 Indien T&O ter voldoening van zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.

13.4 Voldoening van zijn garantieverplichting door T&O geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Artikel 14: Ontbinding

14.1 T&O is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen indien:

- de afnemer in gebreke is en zijn verplichtingen niet nakomt,

- de afnemer of zijn bedrijf in staat van failissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie verkeerd of anderszins de beschikkingsmacht over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest.

14.2 Indien het gestelde in lid 1 van dit artikel van toepassing is dan vervalt hiermee de garantieverplichting zoals gesteld in artikel 13.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan:

Brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven, en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan T&O toegerekend kunnen worden.

15.2 In het geval van overmacht heeft T&O het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de afnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden.

15.3 Bij gevallen van overmacht zal T&O zijn afnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, die tussen T&O en de afnemer mochten ontstaan uit hoofde van een overeenkomst zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen aan de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, voor te leggen, hetzij aan de gewone rechter hetzij aan het oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen.

16.2 Het in lid 1 genoemde scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel te Den Haag en doet, met inachtneming van de statuten van bovengenoemde Raad uitspraak.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1 Op alle door T&O onder onderhavige voorwaarden aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18: Aanbiedingen Software en Internet-gerelateerde diensten

18.1 Voor software aanbiedingen en leveringen zijn mede de

'Bijzondere Condities voor de aanbieding en levering van Software door T&O' van toepassing.

18.2 Voor de Internet-gerelateerde diensten zijn mede de

'Algemene voorwaarden voor de internet-gerelateerde diensten van T&O' van toepassing.

 

 

BIJZONDERE CONDITIES VOOR DE AANBIEDING EN LEVERING VAN SOFTWARE

DOOR T&O.

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Op al de aanbiedingen en leveringen van software zijn onderstaande Bijzondere Condities van T&O van toepassing.

Artikel 2: Software aanbieding

2.1 De software aanbieding geschiedt op basis van de door afnemer verstrekte goed gedocumenteerde gegevens en heeft uitsluitend betrekking op de in de offerte en/of opdrachtbevestiging met name genoemde applicatie gebieden en/of programma's. Zij omvat de volgende werkzaamheden:

a. formulering van de probleemstelling en het toepasbaarheids-onderzoek

b. detailsysteemontwerp

c. programmering

d. systeem/programma afnametest

e. instructie

f. documentatie

 

2.2 In de aangeboden of overeengekomen prijzen voor de in lid 1 sub b en c genoemde onderdelen van het softwarepakket, zijn

de vergoedingen voor de sub a, d, e en f genoemde onderdelen medebegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Op de aangeboden prijzen wordt geen reductie toegepast indien de werkzaamheden behorende tot een of meer onderdelen van het softwarepakket door ons reeds geheel of gedeeltelijk zijn verricht voor het tot stand komen van een overeenkomst.

Artikel 3: Prijs

3.1 De prijs van de software wordt door T&O altijd berekend op basis van nacalculatie.

3.2 Schriftelijke offertes van software zijn steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en op grond van de op het tijdstip van de offerte door de afnemer verstrekte informatie wordt gedaan. Indien tijdens de afwerking van de software mocht blijken, dat de kosten excessief boven de geraamde prijs uitgaan, dan zal T&O zo spoedig mogelijk contact opnemen met de afnemer.

Artikel 4: Protocol

4.1 Bij de offerte gaat T&O er vanuit dat de systeemanalyse tot stand komt in intensief gezamelijk overleg tussen de afnemer en T&O.

4.2 De resultaten van de systeemanalyse besprekingen tussen afnemer en T&O worden schriftelijk vastgelegd door T&O en worden door beide partijen ondertekend. Dit wordt het protocol genoemd.

4.3 Dit protocol dient als basis voor verdere werkzaamheden betreffende systeemanalyse en de programmering voorzover zij betrekking hebben op het onderwerpelijke deel van de administratie.

4.4 Wijzigingen c.q. aanvullingen in de systeemanalyse en/of programmering van de zijde van de afnemer nadat de betrokken protocollen door hem zijn goedgekeurd conform het gestelde in lid 2 van dit artikel, worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende prijs per eenheid voor systeemanalyse en programmering.

 

Artikel 5: Goedkeuring van software programma's

5.1 Gereedgekomen programma's of afgeronde gedeelten daarvan, worden aan de afnemer ter goedkeuring aangeboden in zogenaamde systeemafnametests. De goedkeuring geschiedt steeds onder voorbehoud. ook indien de afnemer deze restrictie niet uitdrukkelijk heeft gemaakt, dat kleine onvolkomenheden in het programma, welke in de praktijk zullen blijken. zonder extra berekening zullen worden verholpen. Bepalend is daarbij dat het programma overeenkomstig het goedgekeurd protocol moet functioneren.

5.2 Door de ter beschikking stelling van een goedgekeurd programma aan de opdrachtgever heeft de levering van dat programma plaatsgevonden. Indien de afnametest als gevolg van aan afnemer te wijten oorzaken niet kan plaatsvinden binnen 15 dagen na het gereedkomen van het programma wordt dit programma geacht op die dag te zijn opgeleverd.

Artikel 6: Gebruiksrecht van de afnemer

6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruiksrecht beperkt tot de onderneming van de natuurlijke of rechtspersoon die de afnemer is.

6.2 Het materiaal dat door T&O aan de afnemer is verstrekt, mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld of door derden worden gebruikt.

6.3 Het materiaal mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toe-stemming van T&O noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of op andere wijze worden vastgelegd en/of overgedragen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens het kosteloos aanbrengen van correcties in programma's als bedoeld in artikel 5, is T&O niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet functioneren, het gedeeltelijk en/of verkeerd functioneren, daaronder begrepen het niet volgens de bedoelingen van de afnemer functioneren van de conform artikel 4 door de afnemer goedgekeurde softwareprogramma's of gedeelten daarvan.

Artikel 8: Toepassing van de Algemene Leverings- en Betalingscondities van T&O

8.1 Voorzover er in bovenstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van is afgeweken, zijn de Algemene Leverings- en Betalingscondities van T&O onverkort van toepassing op bovenstaande 'Bijzondere condities geldend voor Software Aanbiedingen' .

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE INTERNET-GERELATEERDE DIENSTEN VAN T&O

 

Artikel I: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en transacties, betrekking hebbende op onze webhosting, internet serverplaatsing, webdesign of andere Internet-gerelateerde diensten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Internet-gerelateerde diensten van T&O.

3. Indien bij levering van de diensten tevens sprake is van levering van goederen of software, geldt bij de betreffende opdracht tevens de algemene voorwaarden van T&O.

4. Wij zijn gerechtigd onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien de wijzigingen substatieel zijn en van invloed kunnen zijn op de aangeboden diensten of de betaling hiervan, zal de wijziging een (1) maand voor ingang van de nieuwe voorwaarden publiekelijk aangekondigd worden (bijv. door melding hiervan op onze website). In het geval dat de wederpartij met deze wijzigingen onoverkomelijke problemen heeft en geen ander overbruggend voorstel gedaan kan worden, heeft de wederpartij, in afwijking van art. 3.3, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

5. Wij zijn gerechtigd met individuele klanten van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken. Andere afspraken gelden enkel indien deze in het schriftelijke contract zijn vastgelegd of indien wij ons in een ander officieel schrijven hiermee akkoord hebben verklaard.

6. Indien een van onze bepalingen tot een geschil of procedure leiden dan erkent de wederpartij diens aansprakelijkheid voor alle door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel II: Aanbiedingen en totstandkomingen

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de koper te binden. Wij zijn in staat ons aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding nog te herroepen.

2. Bij de aanbieding door ons verstrekte gegevens zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

3. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor de bij de aanbieding verstrekte website teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, inloggegevens, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documenten blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

4. In rekening worden gebracht de prijzen geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheden ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

5. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst de prijzen worden verhoogd met een bedrag van meer dan 9,0% van de overeengekomen prijs (excl. BTW), heeft de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden.

6. Configuratiewijzigingen van totstandgekomen overeenkomsten kunnen zonder de wederpartij van tevoren op de hoogte te stellen, doorgevoerd worden mits dit in gebruik geen gevolgen heeft.

7. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

8. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij in de overeenkomst expliciet een recht tot ontbinding na een bepaalde levertijd is overeengekomen.

9. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

Artikel III: Overeenkomst

1. Overeenkomsten gaan direct in op het moment van het door ons goedkeuren van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum. Het gebruikte media voor de ingediende aanvraag is voor de acceptatie en rechtsgeldigheid van de aanvraag niet van belang.

2. Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. Webhosting overeenkomsten worden aangegaan voor minimaal 12 maanden en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Bij opzegging van een overeenkomst dient de wederpartij dit minimaal 2 maanden voor het einde van periode schriftelijk (aangetekend) te melden. Tot aan het einde van de overeenkomst is de klant het gangbare tarief verschuldigd.

Colocation en dedicated server overeenkomsten worden aangegaan voor minimaal 6 maanden en stilzwijgend met 3 maanden verlengd. Bij opzegging van een overeenkomst dient de wederpartij dit minimaal 1 maand voor het einde van periode schriftelijk (aangetekend) te melden. Tot aan het einde van de overeenkomst is de klant het gangbare tarief verschuldigd.

Aanbiedingen van diensten op onze websites kunnen van de hier in art. 3.3 gemelde termijnen afwijken. De op de website vermelde termijn is op de overeenkomst van toepassing, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.

4. Overeenkomsten zijn door de wederpartij niet overdraagbaar zonder schriftelijke voorafgaande goedkeuring door ons.

5. Indien naar ons oordeel daartoe redenen aanwezig zijn, zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang een overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Eventuele vorderingen op de wederpartij blijven onverkort van toepassing en de contractuele betalingsverplichting van de wederpartij blijft in stand.

6. Indien wij door oorzaak van de wederpartij (extra) kosten moeten maken of aanvullende diensten uitvoeren, zijn wij gerechtigd deze bij wederpartij in rekening te brengen. Mogelijke oorzaken zijn (bij wijze van voorbeeld) onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, veroorzaakte doublures, het niet naleven van deze algemene voorwaarden of verstoring van de aangeboden diensten in welke vorm dan ook.

7. Wij zijn gerechtigd onze tarieven tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking via e-mail of ander schrijven, van kracht. In het geval van een prijsstijging heeft de wederpartij, indien deze niet instemt met de wijzigingen, in afwijking van art. 2.3, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel IV: Betalingscondities

1. De verschuldigde bedragen voor op termijn herhalende diensten (zoals webhosting of website onderhoud) dienen normaliter vooraf per jaar te worden voldaan, dan wel per periode 3 maanden bij hogere bedragen (bij producten als colocatie, dedicated servers, gameservers, etc) indien dit vermeld is. De verschuldigde bedragen voor andere diensten dienen voor- of achteraf, naar onze keuze, te worden voldaan.

2. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de offerte of, bij geen offerte, vermeld op onze reclamemiddelen (website, folders, flyers, e.d.) en exclusief 19% BTW, tenzij anders is vermeld.

3. Betaling dient immer, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Na het verstrijken van de lid 3 genoemde betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is dan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

5. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde betalingstermijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 2,0% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is, tot aan de dag der algehele voldoening.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente, vervolgens voor de geleverde niet-materiële diensten en vervolgens voor de evt. geleverde materiële zaken, te beginnen bij de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een (deel van een) latere of andere factuur.

7. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 3, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitenrechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij zijn alle hierdoor gemaakte extra kosten ook voor rekening van de wederpartij.

8. Bij het in gebreke blijven bij betalingen van de wederpartij behouden wij het recht voor om met onmiddellijke ingang de aan de wederpartij geleverde of ter beschikking gestelde diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Eventuele vorderingen op de wederpartij blijven onverkort van toepassing en de contractuele betalingsverplichting van de wederpartij blijft in stand. Pas nadat alle achterstallige bedragen, inclusief eventuele extra gemaakte kosten en inclusief 50 euro eenmalige reactivatiekosten, zijn voldaan, zal de levering van diensten worden hervat.

9. T&O heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding en eventuele openstaande facturen dienen onverlet aan ons te worden voldaan.

10. T&O zal geen betalingen weren of opzettelijk betalingsverkeer belemmeren of vertragen.

Artikel V: Verplichting van ons

1. Wij zullen ons inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan ons opgedragen taak mag worden verwacht.

2. Wij spannen ons als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

- het verlenen van aansluiting op het systeem aan de wederpartij voor de in de overeenkomst bepaalde dienst(en);

- het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;

- de beveiliging en afscherming van gegevens die opgeslagen worden.

3. Wij kunnen echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat ten allen tijde gebruik gemaakt kan worden van onze diensten.

4. Wij onthouden ons van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij wij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn, dan wel in het geval de wederpartij handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met art. 6.3 tot en met 6.9 van deze voorwaarden.

Artikel VI: Gedragingen wederpartij

1. De wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

2. De wederpartij geeft bij deze toestemming om zijn of haar contact-/ c.q. persoonsgegevens op te nemen in ons bestand welk benodigd is voor onze administratie en beheerstaken. Dit bestand is slechts toegankelijk voor ons en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht worden gesteld. De wederpartij verklaart ons zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van wijzigingen in relevante (contact)gegevens.

3. De wederpartij zal de door ons ter beschikking gestelde diensten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de (n)etiquette, richtlijnen van de reclame code commissie, de overeenkomst of onze algemene voorwaarden voor internet-gerelateerde diensten. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het versturen van spam (c.q. ongewenste en/of ongevraagde) mail, het versturen van mailbommen, phishing, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers.

4. Het is de wederpartij niet toegestaan met de ter beschikking gestelde diensten derden aan te zetten tot in lid 3 genoemde handelingen.

5. De wederpartij dient onze systemen en bijbehorende instellingen, zowel hardware als software, en de werking daarvan niet te beschadigen of te hinderen. Het is de wederpartij verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan bekend is of vermoed kan worden dat zulks ons, onze andere klanten of andere internetgebruikers in zijn algemeen hindert of schade toebrengt.

6. Het is de wederpartij niet toegestaan om door ons ter beschikking gestelde webhosting faciliteiten te verkopen, verhuren of onderverhuren aan derden, tenzij de overeenkomst een reseller hosting, colocation of dedicated server betreft. Onverminderd het voorafgaande is het de wederpartij wel toegestaan een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De wederpartij blijft wel ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

7. Het is de wederpartij niet toegestaan om de overeenkomst in naam van derden met ons aan te gaan.

8. De wederpartij is, indien dit deel uitmaakt van de overeenkomst, gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals is beschreven. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding zijn wij bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van onze diensten, informatie te verwijderen.

9. Het is de wederpartij niet toegestaan om aangeboden FTP diensten behorende bij gameservercontracten te gebruiken voor bestandsuitwisseling. De FTP toegang is enkel bedoelt om bestanden bestemd voor de gameserver zelf (zoals maps, skins, etc.) te uploaden.

10. De wederpartij verklaart ons per direct op de hoogte te stellen indien de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt, die verband houden met haar activiteiten op het Internet.

11. Indien de wederpartij problemen ondervindt met de door ons aangeboden diensten, dient zij ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Indien zij hierbij in gebreke blijft, kunnen de ondervonden problemen nooit reden zijn voor het eenzijdig beeindigen van het lopende contract.

12. Bij ons gehuurde of in bruikleen gegeven materiële zaken blijven ons eigendom en mogen door de wederpartij nimmer worden verpand of andere rechten op worden gevestigd. Het is de wederpartij niet toegestaan bij ons gehuurde materiële zaken, zoals servers, switches, UPSen, kabels en bijbehorende of andere onderdelen, uit de (patch)kasten en/of (server)ruimtes waarin deze zich bevinden te verwijderen dan wel te verplaatsen zonder onze expliciete schriftelijke toestemming.

Artikel VII: Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons ondermeer niet worden toegerekend indien de oorzaken van de tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog en onrust, brand, waterschade, natuurrampen, overheidsmaatregelen, defecten en storingen aan resources (electriciteit, gas en water), storingen en onderhoud bij (netwerk)leveranciers van ons en overige onderbreking van leveringen van derden.

2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of vergoeding van het genoten voordeel jegens de wederpartij zijn gehouden.

3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij, zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel VIII: Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

1. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan ons verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of vertragingen veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de wederpartij verstrekte informatie, zoals contactgegevens.

2. De wederpartij accepteert alle aansprakelijkheid voor haar handelen op de door ons aangeboden diensten. Alle uit het handelen van de wederpartij of uit het handelen van derden op door de wederpartij afgenomen diensten voortvloeiende schaden of aanspraken, van zowel ons als derden, zijn voor rekening van de wederpartij. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de door de wederpartij of derden op onze diensten geplaatste informatie of bestanden.

3. Geen door de wederpartij bij ons geplaatste of gehuurde middelen zullen door ons worden verzekerd. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van haar eigendom.

4. Backups zijn en blijven altijd de verantwoordelijkheid van de wederpartij, zelfs indien wij aangeven dat wij (dagelijkse) backups maken. Iedere klant heeft zelf (via bijv. het controlepaneel) mogelijkheden om backups te maken. Wij zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor gegevensverlies of -verminking in welke vorm dan ook. Voor het door ons terugzetten van backups kunnen kosten in rekening worden gebracht.

5. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade (waaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie), derving of soortgelijke welke de wederpartij of derden ondervinden door het niet naar wens functioneren van onze faciliteiten of diensten, noch voor schade voortvloeiend uit toedoen van hulppersonen of al dan niet door ons ingehuurde derden.

6. Afwijkend van lid 5, zal indien een schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds, de totale aansprakelijkheid van ons beperkt blijven tot een vergoeding voor de directe schade van maximaal het contractueel overeengekomen bedrag. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes (6) maanden, wordt de maximale schadevergoeding gesteld op het totaal van de contractuele vergoeding van 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 100,00 euro excl. BTW.

Artikel IX: Retentierecht

1. Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan. Indien 4 maanden na ingang van de terughouding niet alle opeisbare facturen zijn voldaan, zal het eigendomsrecht van deze goederen vervallen aan ons, waarna wij gerechtigd zijn deze zaken tegen opbod te verkopen danwel zelf in gebruik te nemen (waarbij deze gewaardeerd zullen worden tegen de dan geldende executieprijzen). Eventuele revenuen hoger dan het totaal van de opeisbare facturen minus extra gemaakte kosten, zal worden voldaan aan de wederpartij.

2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de wederpartij.

3. Alle door ons geleverde of te leveren diensten en onderdelen van diensten, zoals de domeinnaam, serverruimte, servers of andere faciliteiten, blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen. Tevens blijven wij totdat de volledige betaling is ontvangen, formeel eigenaar van revenuen die uit onze prestaties voortvloeien, zoals via de website gegenereerde omzet (orders of verkopen). Enkel bij langdurige uitblijving van betaling zullen wij op dit laatstgenoemde aanspraak maken.

Artikel X: Verjaring

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan ervan.

Artikel XI: Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is de arrondissementsrechtbank, rechtdoende in het geding, bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.

3. In het geval dat een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

 

Inwerkingtreding

De bovenstaande algemene voorwaarden en bijzondere condities zijn van kracht met ingang van 1 Januari 2007.

 

T&O Software / Test & Opinion

Korreweg 1

9714 AA Groningen

T elefoon: 050-5731159 - Bank ING: 2791004

Op aile leveringen en diensten zijn onze 'algemene leverings- en betalingscondities' van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen handelsregister no. 02040856.